pte hallgatók
Forrás: pte

Frissítve

2024. jan. 25.

Vegyész MSc képzés

angol zászlóAz oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles vegyész
(szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Chemistry)
A képzési idő: 4 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120
A tanórák (kontaktórák) száma (nappali tagozat) 1500
Az oklevél megszerzéséhez szükséges 4 hetes szakmai gyakorlat.
A szak indításának tervezett időpontja: 2009. szeptember 01.
Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának nemzetközileg használt tudományos szakirodalma van.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására;
 • a tudományágban megszerzett információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására;
 • szakmai bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra;
 • feladatok önálló megtervezésére és végrehajtására;
 • önművelésre, önfejlesztésre;
 • a műszaki - gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • kémiai technológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, fejlesztésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására, ezek kidolgozására,
 • laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi kémiai feladatok elvégzésére, új kísérleti metodikák elsajátítására és fejlesztésére, különösen a választott specializációnak megfelelő területen;
 • önálló feladatok ellátására a kémiai technológiai rendszerek fejlesztésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében;
 • tudományos kutatómunkára;
 • legalább egy idegen nyelven szakmai dokumentáció, szakirodalom megértésére, kommunikációra;

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

Külön feltétel nélkül vehetők figyelembe: szakiránytól függetlenül a kémia alapképzési szak, vegyészmérnök alapképzési szak, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű vegyészmérnöki, vegyész-fizikus laboratóriumi operátor, kémiatanári alapképzési szakok.

Az alábbi feltételek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a biológia, a fizika, a földrajz, a földtudományi, a környezettan, a matematika, a természetismeret, valamint a biomérnök, az anyagmérnök, a környezetmérnök és az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak, valamint azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 • Természettudományos ismeretek (15 kredit): matematika, fizika, informatika; biológia, földtudomány, környezettan.
 • Gazdasági és humán ismeretek (5 kredit): EU ismeterek, általános gazdasági és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás.
 • Szakmai ismeretek (50 kredit): általános kémiai, szervetlen kémiai, szerves kémiai, analitikai kémiai, fizikai kémiai, műszaki kémiai.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket - a fenti 70 kreditből - a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A vegyész MSc felvételi tematikája

Tovább a Felvi.hu oldalra