Pécs, TTK Campus, háttérben a TV-torony a Mecseken
Forrás: Fotó: Mánfai György, 2017

Frissítve

2022. júl. 20.

GYIK

angol zászló

Hogyan jelentkezhetek?

A jelentkezési időszak mindig május végén zárul. A felvételi elbeszélgetésre ezt követően, június végén-július legelején kerül sor.
Jelentkezést benyújtani a PTE központi honlapján keresztül lehet.
További információkért keresse fel a Felvételizőknek menüpontot!

Milyen képzési formát válasszak?

Nappali képzési formában működik a doktori iskolánk a hallgatóink számára.

Elérhető finanszírozási formáink:
- Állami ösztöndíjas
- Önköltséges

Milyen végzettséget szerezhetek?

A földtudományok doktora PhD-fokozat szerezhető meg a képzés elvégzésével és azt követően a doktori disszertáció megvédésével.

Hány kreditet kell teljesíteni egy szemeszterben?

A négyéves képzés alatt összesen 240 kreditet kell teljesíteni. Ez átlagosan 30 kreditet jelent szemeszterenként. Az átlagtól való eltérés akár jelentős lehet. Ez különösen a kutatási disszertációs szakaszban (3. és 4. év) fordulhat elő, ugyanis a publikációk megjelenését nehéz tervezni. A képzési és kutatási szakaszban (1. és 2. év) a megszerezhető kreditek száma jobban tervezhető.

Egyéni felkészülőként, komplex vizsgával léptem be a képzésbe. Kaphatok kreditet a korábban megjelent publikációk után?

Igen, feltéve, ha a megjelent cikkek témája kapcsolódik a kutatási témához.

Milyen tanulmányi kurzusokat kell felvennem a képzési és kutatási szakaszban (1. és 2. év)?

A doktori iskola által felajánlott kurzusok közül lehet kiválasztani azokat, amelyek kapcsolódnak a kutatási témához. Lehetőség van arra is, hogy más doktori iskola által meghirdetett kurzusokat vegyenek fel. Javasoljuk, hogy a témavezető bevonásával készítsen egy képzési tervet a felveendő kurzusok listájáról az 1. szemeszter elején.

Van olyan kurzus, ami kötelező?

Igen, a választott programhoz meghirdetett szemináriumot mindenkinek fel kell vennie.

Van arra lehetőség, hogy másik doktori iskola, vagy másik egyetem által meghirdetett kurzust vegyek fel?

Igen, erre van lehetőség. A doktori iskola szabályzata szerint a megszerzett oktatási kreditek max. 30%-a szerezhető meg másik képzési helyen. A megszerzett kreditet a doktori iskola vezetője hagyja jóvá. Az ehhez szükséges nyomtatvány a Tanulmányi Osztály biztosítja.

Hány kreditet kell összegyűjteni a komplex vizsga letételéhez.

A komplex vizsga letételének feltétele, hogy legalább 90 kredit meglegyen. A maradék 30 kreditet legkésőbb a 4. szemeszter végéig kell megszerezni (pl. egy, a komplexvizsgát követően megrendezésre kerülő konferencián való részvétellel is növelni lehet a kreditek számát).

Mi alapján dönthetek komplex vizsga vizsgatárgyairól, az elméleti felkészültségét felmérő témakörökről?

A doktori iskola működési szabályzatának mellékletében megtalálhatóak a lehetséges komplex vizsgatárgyak listája. A kutatási témához kapcsolódó, egy – egy témakört kell kiválasztani az A és a B csoportból.

El kell készíteni a disszertációt a 8. szemeszter végére?

A jelenlegi szabályok szerint a komplex vizsgát követő három éven belül kell benyújtani doktori értekezést nyilvános vitára, melyet a munkahelyi vita előz meg.

Mik a nyelvvizsga követelmények?

Legalább egy, B2 szintű komplex, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvismeret egy világnyelvből (elsősorban angol, német, francia, spanyol, orosz),

A második idegen nyelvvel kapcsolatos követelmény attól függ, hogy a doktori iskola melyik programjában vesz részt:

  1. a Természetföldrajzi program hallgatói esetében egy A2-es szintnek megfelelő, akkreditált nyelvvizsga egy másik idegen nyelvből, vagy a PTE Idegen Nyelvi Központja által kiállított igazolás az idegen nyelvismeretről;
  2. a Társadalomföldrajzi és Geopolitikai program hallgatói esetében az A2-es szintnek megfelelő, akkreditált nyelvvizsga egy másik, lehetőleg a kutatási téma szempontjából releváns idegen nyelvből;
  3. a határon túli területekről érkező, magyar anyanyelvű doktoranduszok esetében második nyelvként az anyaország nem-magyar, hivatalos nyelve is elfogadható, amennyiben az illető doktorandusz diplomáját e nyelven szerezte, vagy ez irányú nyelvismeretét hitelt érdemlő módon igazolni tudja.

Kötelező részt venni konferenciákon?

Igen. A doktori iskola szabályzata szerint minimum 12 kreditet kell konferencia részvétel alapján összegyűjteni a kutatási és disszertációs szakaszban. Ettől függetlenül is javasoljuk a konferenciákon való részvételt, ugyanis az kiváló lehetőséget nyújt a szakmai körökkel való ismerkedésre, és a kutatási téma megvitatására.

Kötelező részt venni kutatási projektben?

Nem. A szükséges kredit kutatási projektben való részvétel nélkül is elérhető. Ha van rá lehetőség, akkor javasoljuk, hogy kapcsolódjon be egy kutatócsoport munkájába.

Kötelező az egyetemi oktatásban részt venni?

Nem, az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kredit szám oktatási tevékenység nélkül is megszerezhető. Felhívjuk a figyelmet, hogy a doktori iskola nem támogatja, hogy a PhD hallgatók a képzési, kutatási szakaszban az oktassanak. Az oktatási tevékenységért csak a kutatási, disszertációs szakaszban jár kredit.

Szükséges kutató munkát végezni a képzési és kutatási szakaszban?

Noha ebben a szakaszban az oktatásban való részvétel, illetve az oktatási kurzusok a fontosak, némi eredményt fel kell mutatni a kutatásban való előrehaladásról is. Természetesen nem elvárás a tudományos folyóiratokban való publikálás, de mindenkit bátorítunk, hogy hazai vagy nemzetközi konferencián ismertesse az elért eredményeit. Konferencián való részvétel elegendő a szükséges kredit megszerzéséhez.

Mik a doktori fokozat megszerzéshez szükséges publikációs követelmények?

A követelmények programtól függőek. A rangos nemzetközi folyóiratban való publikálást javasoljuk. A témavezetővel érdemes megbeszélni, hogy a kutatás és az elért eredmények jellegétől függően milyen folyóiratban publikáljanak.

Milyen rendszerességgel kerülnek megtartásra a kurzusok a képzési és kutatási szakaszban?

A kurzusok általában havi rendszerességgel kerülnek megtartásra. Az ettől való eltérést a tantárgyfelelőssel kell megbeszélni.